<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=34202&amp;fmt=gif">

Zdroje

Co je součinný robot (CoBot)?

Součinný robot (nazýván také cobot) je určen pro práci s lidskou obsluhou a umístěn v její blízkosti na sdíleném pracovišti. Např. operátor může provádět první část úkolu a robot dokončí zbytek.


Konstrukce součinných robotů je provedena pro bezpečnou práci v okolí lidí. To vyžaduje nové nápady pro robotická ramena včetně snížení jejich síly a rychlosti, nové druhy kloubů, měkčí materiály a použití technicky dokonalejších snímačů, které robota bezpečně vypnou, pokud náhodně dojde k jeho kolizi s člověkem.

Existují 4 typy funkcí součinných robotů podle ISO 10218-1 a 10218-2.  Jsou to: 

  1. zastavení na základě sledování bezpečnosti
  2. navádění rukou
  3. sledování rychlosti a odstupu
  4. omezení výkonu a síly

Každá z těchto funkcí sama o sobě kvalifikuje robota jako součinného.

 

Režimy součinnosti

Collaborative modes - Czech-1.jpg


Co jsou funkce Power and Force Limiting?

  • Snímače v každém kloubu - jakákoli hodnota zjištěná snímačem se porovná se standardním stavem a vyhodnotí, zda se činnost provede (např. stop, odsunutí z působení síly atd.).
  • Navádění rukou - snadné a intuitivní programování trasy robota přetažením ramena kolem jeho pracovního prostoru a registrováním poloh a koncových bodů.
  • Zaoblený design - vytvořený pro hladší povrch, odstranění ostrých hran, integrované motory a kabeláž, konstrukce bez možnosti sevření, která brání poranění rukou, nízká hmotnost.
  • Dodatečné bezpečností volby - měkký aktivní nebo pasivní povlak (plášť) pro měkčí dopad. 

CoBot v režimu PFL bude pracovat nižší rychlostí než průmyslový robot


Podívejme se na osy součinného robota

Průmyslový robot – ať již součinný, nebo průmyslový – má různé konfigurace os. Šestiosí roboti umožňují větší flexibilitu a mohou provádět širší škálu aplikací než roboti s méně osami.  Šest os u HC10 je níže označeno směrem pohybu v daném bodě.


HC10 Axes - Czech.jpg

Nenechají vás otázky bezpečnosti v noci spát? Konstrukce HC10 má prvky, které nemohou sevřít, a vybavení spojitého ramena.